TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Маркетинг

Веб страницата TIME.mk на своите корисници им нуди можност да ги следат и пребаруваат најбитните и најновите вести од повеќето информативни веб страници во Македонија.
(повеќе од 150 веб страници на телевизии, весници, информативни агениции, портали и сл.)

TIME.mk започна со работа на 1 јули 2008, а од 2010-та година се наоѓа помеѓу 3-те најпосетувани страници во Македонија.

Комплетниот ценовник за огласување на TIME.mk со дополнителни информации во врска со закупување на рекламен простор, можете да го превземете од тука.

Google Analytics Statistics

Период Посетители
(Unique Visitors)
Посети
(Visits)
Прикажувања
(Pageviews)
Извештај
(GA report)
1 недела 170.000 1.050.000 2.075.000 05.04-11.04.2013
2 недели 265.000 2.050.000 4.070.000 29.03-11.04.2013
4 недели 440.000 4.050.000 8.150.000 15.03-11.04.2013
1 месец 475.000 4.500.000 9.000.000 12.03-11.04.2013

Банери

Позиција Димензии Цена
(за 1000 прикажувања)
Резервирано
1 990 x 80 120 мкд погледни
2.1 300 x 250 150 мкд погледни
2.2 300 x 250 120 мкд погледни
Mobile 800 x 120 250 мкд погледни
Takeover 980 x 750 700 мкд слободно
Floater 500 x 500 700 мкд слободно
Branding
White Background
1199 € (неделно) слободно
Branding 1499 € (неделно) слободно
  • Закупените импресии можете да ги распределите во период со произволна должина.
  • Импресиите се распределуваат рамномерно во зададениот период.
  • Незакупените импресии пропорционално се доделуваат на закупувачите, бесплатно,
    според бројот на импресии кои тековно ги закупиле.